Konferencja2 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
EDUKACJA I NAUKA W GLOBALNYM ŚWIECIE – DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
11-13 grudnia 2017 roku

 
Cel konferencji


 
W myśl art. 79, § 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [1] „każdy ma prawo do nauki”. Przywilej ten umożliwia jednostce zdobywanie kompetencji, stanowiących nie tylko bazę niezbędną dla jej prawidłowego, indywidualnego rozwoju, ale – w szerszym kontekście – należy traktować go jako zasadniczy czynnik wpływający na kierunek przemian dokonujących się we współczesnym społeczeństwie. Poziom i efektywność edukacji stwarza społeczeństwu możliwość gromadzenia zasobów, wykorzystywanych w procesie dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Obowiązujące ustawodawstwo zapewnia obywatelom szereg praw regulowanych przez przepisy dotyczące funkcjonowania poszczególnych instytucji naukowo-dydaktycznych, zakreślając jednocześnie zobowiązania, jakie spoczywają na nabywcach treści edukacyjnych. W ostatnim czasie, system edukacji w Polsce poddawany jest różnego rodzaju modernizacjom, mocno rewolucjonizującym dotychczas wiążące ustalenia. Zmianom tym towarzyszy wiele kontrowersji i obaw o dalszy kształt i efektywność działań rodzimej edukacji. Konferencja „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy” to doskonała okazja, aby pochylić się nad zasygnalizowaną problematyką. Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych ośrodków szkolnych, naukowych i akademickich wierząc, że będzie to owocny, obfitujący w ciekawe przemyślenia i refleksje czas.

 
[1] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz.U. 1997.78.483, art. 79
 
Proponowane panele tematyczne

 
 1. Rola i znaczenie edukacji w globalnym świecie – różnice i podobieństwa.
 2. Edukacja formalna kontra edukacja nieformalna.
 3. Szkoła w kontekście reformy w systemie oświaty.
 4. Nauczanie uniwersyteckie w teorii i praktyce.
 5. Pedagogika – wizja i perspektywy rozwoju.
 6. Edukacja językowa – innowacyjne metody i sposoby kształcenia.
 7. Dylematy i znaczenie andragogiki jako nauki.
 8. W stronę przyszłości – trendy i mody w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 9. Zawody XXI wieku – tendencje i prognozy.
 10. Gospodarka i nowe technologie w służbie nauce i edukacji.
 11. Wirtualizacja edukacji w społeczeństwie sieci.
Hamonogram
 
do 19 listopada 2017 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 26 listopada 2017 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 3 grudnia 2017 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Edukacja – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:

- 100 zł w przypadku uczestnictwa (plakat LUB prezentacja) w konferencji bez artykułu.

!!! PAKIETY ZNIŻKOWE !!!

- zniżka dla osób, które zgłoszą swój udział równocześnie w trzech organizowanych przez nas konferencjach tj.:

1. MICRO I MAKRO TRENDY W NAUCE
2. EDUKACJA I NAUKA W GLOBALNYM ŚWIECIE – DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
3. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Zamiast łącznej opłaty 300 zł, opłata wynosi jedynie 225 zł !!!
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie swojego udziału we wszystkich trzech w/w konferencjach do 24 września 2017 roku.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 3 grudnia 2017 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl


Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .jpg, .png;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego