Konferencja2 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
University of Silesia in Katowice and Wiseplace sp. z o.o.
invite you to participate in
INTERDISCIPLINARY ONLINE CONFERENCE
GENDER STUDIES IN THEORY AND PRACTICE
JUNE 11-13, 2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
GENDER STUDIES IN THEORY AND PRACTICE
11-13 czerwca 2018 roku

IN ENGLISH

The aim of the conference:

The long-term activation of environments engaged in activities aimed at popularizing equality outlook and overcoming stereotypical gender images has resulted in the recognition of these postulates as a fundamental element of politics, which is an important criterion taken into account while solving social, economic, political and organizational problems. The necessity to standardize and modernize international instruments responsible for shaping the principle of equality policy is being recognized. According to the provision in the European Union documents, it was assumed that ‘Gender mainstreaming consists in (re) organization, improvement, development and evaluation of decision-making processes in order to allow people of both sexes participating in political life an equivalent view of women and men in all areas and on all levels’.
 
The need to discuss the multifaceted aspects of gender studies seems to be indisputable. Equality policy is not just a concept, it is a reality that concerns all of us. ‘In theory, there is no difference between theory and practice. In practice - it is’[1]. Inviting to take part in this conference, we believe that these words are not true.


[1] Larman C., 2005,  Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Pearson
 
IN POLISH

Cel konferencji:

Wieloletnia aktywizacja środowisk zaangażowanych w działania zmierzające do upowszechnienia równościowego światopoglądu oraz przezwyciężania stereotypowych wizerunków płci zaowocowała uznaniem głoszonych postulatów za fundamentalny element polityki, stanowiący istotne kryterium uwzględniane podczas rozwiązywania społecznych, gospodarczych, politycznych i organizacyjnych problemów. Dostrzeżono konieczność unormowania i unowocześnienia międzynarodowych instrumentów odpowiedzialnych za kształtowanie zasady polityki równościowej. Zgodnie z zapisem figurującym w dokumentach Unii Europejskiej przyjęto, iż „Gender mainstreaming polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decyzyjnych po to, aby umożliwić osobom obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważne spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich płaszczyznach”.

Potrzeba podejmowania dyskusji o wielopłaszczyznowych aspektach gender studies wydaje się być bezdyskusyjna. Polityka równościowa to nie tylko koncepcja, to rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas. „W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią i praktyką. W praktyce – jest”. [1] Inicjatorzy niniejszej konferencji serdecznie zapraszają do  pochylenia się nad zasygnalizowaną problematyką, wierząc, że zacytowane powyżej słowa Craiga Larmana w odniesieniu do tematyki gender nie znajdą uzasadnienia.
 

[1] Larman C., 2005,  Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Pearson
IN ENGLISH

Thematic panels

 • Gender theory in historical research – definitions and concepts
 • Contemporary strategies of emancipation movements
 • Feminist criticism - yesterday and today
 • Gender issues in the social and political sphere
 • Gender in the context of the law and crime
 • Gender in culture, culture in gender
 • Gender and partnership in the European Union – cross-national perspective
 • Between equality and diversity - gender in the cinema, theatre, literature and music
 • Gender and identity in Internet
 • Men's studies - theory and practice

IN POLISH

Proponowane panele tematyczne

 • Teorie gender  w badaniach historycznych – definicje i koncepcje
 • Współczesne strategie ruchów emancypacyjnych
 • Krytyka feministyczna – wczoraj i dziś
 • Problematyka tożsamości płci w sferze społecznej i politycznej
 • Płeć w kontekście praworządności i przestępczości
 • Gender w kulturze, kultura w gender
 • Gender w Unii Europejskiej – perspektywa krajów członkowskich
 • Pomiędzy równością a różnorodnością - gender w kinie, teatrze, literaturze i muzyce
 • Gender i tożsamość w  Internecie
 • Men’s studies – teoria a praktyka

IN ENGLISH

SCHEDULE

until May 6, 2018
Please fill in the application form and send to the email address kontakt@wiseplace.pl


until May 8, 2017
You should receive information about your application status

until May 27, 2017

For Polish citizens:
Please pay a conference fee to the account 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), in the title of the transfer please write: Gender studies - your name and surname.
The amount of conference fees is: 100 zł for Polish citizens

For citizens of other countries:
Please pay a conference fee to the account:

Code BIC/SWIFT mBank: BREXPLPWMBK
Bank account number in EUR: 14 1140 2004 0000 3712 0376 3075
Name and address of the bank: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
In the title of the transfer please write: Gender studies - your name and surname.

The amount of conference fees is: 50 euro for citizens of other countries

until May 27, 2017
- sending the presentation or poster in English the email address kontakt@wiseplace.pl

IN POLISH

HARMONOGRAM
 
do 6 maja 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 8 maja 2017 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 27 maja 2017 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Gender studies – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:

- 100 zł dla obywateli polskich
- 50 euro dla obywateli pozostałych państwa

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 27 maja 2017 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu W JĘZYKU ANGIELSKIM na adres kontakt@wiseplace.pl

IN ENGLISH

How does participation in online conferences look like?

 1. All you need to do is go to the website address sent to you a day before the conference.
 2. Use the password provided to log in to conference platform on which the presentations will be placed.
 3. Viewing the presentations takes place in any chosen by the participant time (asynchronous).
 4. There is a possibility of commenting individual presentations.
 5. There is a possibility of discussing with the authors of the presentations.
 6. We use three types of presentations (to choose from):
  1. Presentations prepared in PowerPoint;
  2. Poster in .pdf format;
  3. Audio presentation (recorded speech);
 7. After the conference, each participant receives a certificate confirming the fact of participation in the conference.

IN POLISH

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .jpg, .png;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego