Konferencja3 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
KONFERENCJI INTERNETOWEJ
PIERWSZY KONGRES NAUK SPOŁECZNYCH W INTERNECIE
25-27 kwietnia 2018 roku

 
Cel konferencji


 
Dyskusja o przyszłości nauk społecznych od dłuższego już czasu obecna jest w dyskursie tak medialnym, jak i naukowym. Towarzyszy jej atmosfera niepewności, a może nawet i nonszalancji, wynikającej z braku poszanowania dla działań naukowo-badawczych prowadzonych w tym wymiarze. Pojawiają się pytania o ich znaczenie i rolę w świecie zdominowanym przez zmianę technologiczną. Nieobce są także opinie o bezcelowości podejmowania studiów na kierunkach wpisujących się w ich zakres. „Wielu osobom (cała) humanistyka jawi się raczej jako dziedzina dodatkowa, przywilej lub naddatek – coś, co może, ale wcale nie musi istnieć.”[1]

Nie mamy wątpliwości, iż nauki społeczne mają fundamentalne znaczenie w procesie kształtowania społecznych i indywidualnych wartości. Co więcej, jesteśmy głęboko przekonani o ich równoważności poznawczej w stosunku do nauk przyrodniczych czy ścisłych. Świadomi powyższego zapraszamy przedstawicieli różnych orientacji teoretycznych i empirycznych do udziału w I Kongresie Nauk Społecznych w Internecie. Szeroka tematyka Kongresu stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w wydarzeniu, a także poszerzania współpracy pomiędzy reprezentantami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami.


[1] Mossakowski S., Panel: Humanistyka dla przyszłości: Potencjał – szanse – perspektywy, w: Nauka 1/2009
 
Proponowane panele tematyczne

 1. Pomiędzy nauką a futurologią  - prognozowanie przyszłości w technice, gospodarce, medycynie, kulturze i społeczeństwie
 2. Nauki społeczne jako łącznik tradycji z nowoczesnością
 3. Cykle ekonomiczne i ekonomia polityczna
 4. Nowe technologie jako sposób kreowania przyszłości – case studies
 5. Oczekiwania nauki wobec środowiska biznesowego – w stronę społecznej odpowiedzialności biznesu
 6. Bezpieczeństwo IT w sektorze prywatnym i publicznym
 7. Upowszechnienie dorobku nauk społecznych
 8. Europa – wczoraj i dziś. Życie, kultura, religia
 9. Praworządność – społeczeństwo – gospodarka. Analizy przypadków i ujęcia teoretyczne.
 10. Człowiek pod presją - zdrowie i kondycja psychiczna wyzwaniem XXI wieku
 11. Dynamika duchowości i nowych ruchów religijnych
 12. Psychologie i pracownicy socjalni w Interwencji Kryzysowej
 13. Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne
 14. Pedagogika w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej
 
Hamonogram
 
do 2 kwietnia 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 5 kwietnia 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 13 kwietnia 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Kongres  – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to: 100 zł.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 13 kwietnia 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .pdf;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego