Konferencja3 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
13-15 listopada 2017 roku

 
Cel konferencji


Chociaż trudno polemizować z twierdzeniem, że ciało zawsze stanowiło nieodłączony element ludzkiej egzystencji, to jednak w ostatnich czasach problematyka ciała i cielesności nabrała nowego, ogromnego znaczenia. Zadbane, umięśnione ciało stanowi nie tylko dowód na dobrą kondycję psychofizyczną organizmu, ale postrzegane jest jako przepustka do funkcjonowania w satysfakcjonującej nas przestrzeni towarzyskiej, prywatnej i zawodowej. Współczesne ciało to nie „opakowanie duszy”, lecz znak towarowy, pozawerbalny komunikat stanowiący wizytówkę człowieka. Nic zatem dziwnego, iż troska o odpowiedni wygląd przekształciła się w prawdziwy kult cielesności, podsycany przez środki masowego przekazu, przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, medyczny. Presja idealnego wyglądu jest coraz silniejsza, coraz trudniej przychodzi nam sprostać społecznym oczekiwaniom. Inicjatorzy niniejszej konferencji zapraszają do dyskusji przedstawicieli różnych środowisk: naukowych, świata mediów i gospodarki. Jak twierdzą bowiem S. Nettleton i J. Watson: „jeśli jest jakaś pewna rzecz, to ta, że wszyscy mamy ciała” [1]  Wierzymy zatem, że interdyscyplinarne rozważania stwarzają przestrzeń do pogłębiania horyzontów, przełamywania barier i otwierania się na nowe możliwości i doświadczenia badawcze.

[1] Nettleton S., Watson J., The Body in Everyday Life, London, Routledge, 1998:1
 
Proponowane panele tematyczne

 1. Ciało we współczesnym świecie.
 2. Przełamywanie tabu – nowe wymiary cielesności.
 3. Przekształcanie ciała – cyborgizacja czy troska o ładny wygląd?
 4. Kulturowe ideały piękna – zarys teoretyczny.
 5. Konsumowanie ciała, ciało w konsumpcji.
 6. Przemysł medyczny, kosmetyczny i farmaceutyczny jako sposób na kształtowanie swojego wizerunku.
 7. Ciało ułomne, ciało niedoskonałe.
 8. Bulimia, anoreksja i inne choroby cywilizacyjne.
 9. W zdrowym ciele, zdrowy duch – w stronę rozwoju zrównoważonego.
 10. Filozofia i znaczenie sportu.

Hamonogram
 
do 15 października 2017 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl
do 22 września października 2017 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 3 listopada 2017 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: W zdrowym ciele  – Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to:

- 100 zł w przypadku uczestnictwa (plakat LUB prezentacja) w konferencji bez artykułu.

!!! PAKIETY ZNIŻKOWE !!!

- zniżka dla osób, które zgłoszą swój udział równocześnie w trzech organizowanych przez nas konferencjach tj.:

1. MICRO I MAKRO TRENDY W NAUCE
2. EDUKACJA I NAUKA W GLOBALNYM ŚWIECIE – DYLEMATY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY
3. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Zamiast łącznej opłaty 300 zł, opłata wynosi jedynie 225 zł !!!
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zgłoszenie swojego udziału we wszystkich trzech w/w konferencjach do 24 września 2017 roku.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 3 listopada 2017 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl

Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .jpg, .png;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego