Konferencja8 - Projekt - Wiseplace

Platforma wiedzy: konferencje internetowe, publikacje elektroniczne
Przejdź do treści

Menu główne:

 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.
zapraszają do udziału w
KONFERENCJI INTERNETOWEJ
CZŁOWIEK I JEGO ZDROWIE
26-28 marca 2018 roku


 
Cel konferencji

„W jedną drogę szli razem i człowiek i zdrowie…” – tymi słowami Ignacy Krasicki rozpoczyna jedną z bajek, stanowiącą w istocie smutną refleksję nad lekkomyślnością, z jaką ludzie odnoszą się do swoich ciał. Chociaż od powstania utworu minęło wiele lat, zawarta w nim prawda poraża swoją aktualnością. Nadal bowiem w człowieku ścierają się dwie, jakże odmienne tendencje: pragnienie do prowadzenia długiego, obfitującego w zdrowie żywota kontrastuje ze szkodliwym, chorobotwórczym stylem funkcjonowania.  

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do snucia interdyscyplinarnych rozważań oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki zdrowia. Wierzymy bowiem, że umożliwienie wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych sprzyja wypracowaniu wspólnych metod działania wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych ze wskazaną tematyką.
 
 
Proponowane panele tematyczne

1.      Środowisko globalne i regionalne jako przestrzeń zagrażająca zdrowiu oraz życiu;
2.      Medycyna tradycyjna a alternatywna i ich przyszłość;
3.      Znaczenie coachingu w rozwoju duchowo-zawodowym;
4.      Dermatologia estetyczna, kosmetologia i medycyna estetyczna – wyzwania i trendy;
5.      Przemysł farmaceutyczny jako antidotum na starzenie się społeczeństwa;
6.      Miejska psyche i jej wpływ na kondycję psychiczną współczesnego człowieka;
7.      (Nie)zdrowie pracujących - zdrowie i higiena w miejscu pracy;
8.      Współczesne tendencje w zarządzaniu i ochronie zdrowia;
9.      Modele edukacji zdrowotnej w Polsce i na świecie;
10.  Kierunki rozwoju sektora usług uzdrowiskowych, relaksacyjnych oraz turystycznych;
11.  Moje ciało, moim wyzwaniem – aktywność fizyczna;
12.  Żywność funkcjonalna, produkty light i fitness jako nowa codzienność;
13.  Choroby cywilizacje i metody ich przezwyciężania;
14.  New addictions – diagnoza, wsparcie oraz metody leczenia.


Hamonogram
 
do 2 marca 2018 roku
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres kontakt@wiseplace.pl

Formularz zgłoszeniowy

do 5 marca 2018 roku
informacja o zakwalifikowania wystąpienia

do 16 marca 2018 roku
wniesienie opłaty konferencyjnej na konto 18 1140 2004 0000 3002 7570 6825 (mBank), w tytule wpisując najpierw tytuł konferencji, a następnie podając swoje imię i nazwisko, przykład: Człowiek i jego zdrowie - Jan Kowalski.  Wysokość opłat konferencyjnych to: 100 zł.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA:
Interpretacja zapisów nowego rozporządzenia parametryzacyjnego - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - wskazuje, że od nowego roku publikacje pokonferencyjne nie będą liczone do dorobku jednostki naukowej. W związku z tym władze spółki Wiseplace sp. z o.o. podjęły decyzję o rozdzieleniu działalności polegającej na organizowaniu konferencji naukowych i działalności wydawniczej tj. od 1 stycznia 2017 roku wydawane publikacje będą tematycznie niezwiązane z organizowanymi konferencjami; tym samym obniżeniu ulegnie opłata za udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych z 150 zł do 100 zł - nie dotyczy to konferencji tradycyjnych, stacjonarnych, w przypadku których opłata konferencyjna ustalana jest każdorazowo. Działalność wydawnicza będzie zatem niezależna od działalności konferencyjnej.

do 16 marca 2018 roku
przesłanie prezentacji lub plakatu na adres kontakt@wiseplace.pl


Jak wygląda udział w organizowanych przez nas konferencjach internetowych ?

 1. Wystarczy wejść na adres internetowy przesłany drogą mailową dzień przed konferencją.
 2. Za pomocą otrzymanego hasła zalogować się do platformy, na której umieszczone zostały prezentacje.
 3. Przeglądanie prezentacji odbywa się w dowolnym, wybranym przez uczestnika konferencji momencie (asynchroniczność).
 4. Istnieje możliwość komentowania poszczególnych prezentacji.
 5. Istnieje możliwości dyskutowania z autorami prezentacji.
 6. Korzystamy z 3 rodzajów prezentacji (do wyboru):
  1. prezentacji multimedialnych przygotowanych w PowerPoint;
  2. plakat w formacie .pdf;
  3. prezentacji audio (nagrane wystąpienie);
 7. Po zakończonej konferencji każdy uczestnika otrzymuje certyfikat potwierdzający fakt udziału w konferencji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego